Ugdymo programa

„Šaltinėlio“ privačioje mokykloje vadovaujamės LR Bendrąja programa, tačiau remiamės ir savo sumanytais bei sėkmingai įgyvendintais ugdymo principais. Per daugiau nei 30 metų darbo mokykloje sukūrėme ir sėkmingai įgyvendinome Darnios asmenybės ugdymo programą, skirtą nuosekliam asmenybės ugdymui nuo darželio iki abitūros. Ši programa leidžia sėkmingai tobulinti akademinius gebėjimus ir pasiekti aukščiausius rezultatus, taip pat, atskleisti ir puoselėti kiekvieno vaiko asmenybę.

Induktyvusis mokymas(is)

Toks pažinimo ir samprotavimo būdas, kai stebimi reiškiniai leidžia patiems moksleiviams daryti išvadas, kurti taisykles, suvokti jų esmę, patirti pažinimo džiaugsmą.

Ugdymo programa „Esu kitoks“

Atskiras darbas su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais. Diferencijuotas ir individualizuotas jų ugdymas.

Diferencijuotas ugdymas

Ugdymo (pamokos) organizavimas, kai skirtingoms moksleivių grupelėms taikoma skirtinga dėstymo (aiškinimo) metodika, skiriamos skirtingos užduotys atsižvelgiant į moksleivio lūkesčius ir planus tolimesniame akademiniame kelyje


Gabių vaikų ugdymo programa

Projektinė veikla, siūlant nuodugniojo darbo metodiką, parenkant ar pasirenkant temas pagal poreikius, pomėgius ir kt.

Darnios asmenybės ugdymas

Norint išugdyti nuosekliai mąstantį, deramai besielgiantį, savimi pasitikintį, paslaugų, atsakingą, iniciatyvų ir kūrybingą žmogų, būtina pradėti nuo mažens, nuosekliai ir nuodugniai gilinantis į kiekvieną amžiaus tarpsnį, todėl ugdymą pradedame nuo pat 2.5 metų amžiaus.

Vaikų darželis

Nuo 2023/2024 mokslo metų „Šaltinėlio“ progimnazija 2,5 – 4,5 metų vaikučius jau kvies į ankstyvojo ugdymo studiją – vaikų darželį, kuriame akcentais taps:

 • Aplinka, artima namų aplinkai (ne vien priežiūra).
 • Kalbos vystymas (gyvas bendravimas, iš esmės vienintelis faktorius, užtikrinantis tinkamą vaiko kalbos raidą), pažintis su užsienio kalbomis.
 • Vaiko gebėjimų ir polinkių stebėjimas, jų lavinimas bei veiklos skatinimas.
 • Sąlytis su garsais ir spalvomis (muzikos, dailės studijos).
 • Savęs pažinimas, buvimas gamtoje ir kt. erdvėse.
 • Buitiniai ir socialiniai įgūdžiai.

Ikimokyklinė grupė

2022/2023 mokslo metais darbą tęsia 4,5 – 6 metų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė. Pagrindinės veiklos ir užsiėmimai

 • Akademinė ir meninė veikla (raidės, skaičiai, pažintis su literatūra, muzika, dailė ir kt.).
 • Socialiniai įgūdžiai ir aplinkos pažinimas.
 • Aktualijų suvokimas.
 • Savęs pažinimas ir vertinimas (koks aš esu, ar galiu būti geresnis).
 • Gimtosios kalbos vystymas ir nuolatinis tobulinimas.
 • Pažintis su užsienio kalbomis.
 • Vaiko gebėjimų stebėsena, jų lavinimas ir veiklos skatinimas.
 • Veikla gamtoje ir kt. erdvėse.

Pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas 1-4 klasės:

 • Akademinė bendrojo ugdymo programa.
 • Nuodugnaus (išsamiojo) mokymo(si) pradmenys (projektinė veikla, formaliojo ir neformaliojo ugdymo derinimas).
 • Vaiko gebėjimų nuolatinė stebėsena, vertinimas ir skatinimas įvairiais būdais.
 • STEM (tarpdisciplininis mokymas).
 • Analitinės mąstysenos būdai.
 • Įtraukusis ugdymas.
 • Veikla gamtoje ir kitose netradicinėse erdvėse.
 • Savęs vertinimas ir moksleivio saviraiška.
 • Moksleivių gebėjimų ir talentų individualizavimas siejant tai su individualiomis programomis.

Progimnazija I dalis

I – oji pagrindinio ugdymo dalis „Šaltinėlio“ progimnazijoje (5 – 8 klasės)

 • Nuodugnaus (išsamiojo) mokymo(si) praktika (projektinė veikla, formaliojo ir neformaliojo ugdymo sinergija).
 • Mokymosi tyrinėjant pradmenys (išvadų formulavimo įgūdžiai).
 • STEM (tarpdisciplininis mokymas).
 • Analitinės mąstysenos būdai ir įgūdžiai.
 • Savęs ir savo pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas.
 • Pažangos vertinimas ir įsivertinimas (kas tobulintina?).
 • Įtraukusis ugdymas.
 • Probleminio mokymo pradmenys (problemų atradimas ir suvokimas, jų sprendimo būdai).
 • Nuolatinė moksleivių gebėjimų stebėsena, vertinimas ir skatinimas įvairiais būdais, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais), siejant tai su individualiomis programomis.
 • Bendradarbiavimas su kitomis Europos šalimis, veikla netradicinėse erdvėse ir kt..
 • Ugdymo karjerai pradmenys.

Gimnazija (VKIF licėjus "Forumas")

 

 • Akademinė bendrojo ugdymo programa.
 • Nuodugnaus (išsamiojo) mokymo(si) praktika (projektinė veikla, formaliojo ir neformaliojo ugdymo sinergija).
 • Ugdymas karjerai (konsultavimas, pasirengimas ateities studijoms, jų tinkamumas).
 • Mokymasis tyrinėjant (tyrimai ir išvadų formulavimas).
 • STEM (tarpdisciplininis mokymas).
 • Aktualijų identifikavimas, jų vertinimas.
 • Kritinis ir analitinis mąstymas.
 • Probleminis mokymas: problemos atpažinimas ir jos sprendimas.
 • CLIL praktika (turinio pateikimas užsienio kalba).
 • Kūrybinis rašymas (lit. rašinys, samprotavimas, esė ir kt.).
 • Vairavimo kursai.
 • Bendradarbiavimas su kitų Europos šalių švietimo įstaigomis.

Svarbu!

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., t. y. nuo 2023/2024 mokslo metų, „Šaltinėlio“ privati mokykla ir licėjus „Forumas“ persikelia ir darbą tęsia naujoje vietoje – Basanavičiaus g. 12, Vilnius.

Ši permaina leidžia tobulinti ir įgyvendinti daugumą atnaujintų planų.

Prie dabartinio pedagogų ir kitų darbuotojų kolektyvo prisijungs profesionali medikų (bendroji pagalba, psichologija, logopedija ir kt.), ekologiško maitinimo komanda.